Atklāta skolas un vecāku savstarpējā komunikācija – pamats veiksmīgām mācībām

11.11.2020.

Ikviena bērna sasniegumus, prasmes un iemaņas veidojam mēs visi kopā: skolēni, skolotāji, vecāki. Šajā laikā tam nākas pievērst vēl lielāku uzmanību, jo, lai attālinātās mācības skolā sasniegtu savu mērķi – veidotu skolēnu kā zinošu un domājošu darītāju, – būtiska ir ne vien skolas, tas ir, skolotāja un skolēna sadarbība, bet arī vecāku komunikācija ar skolu (skolas administrāciju, priekšmetu skolotāju, klases audzinātāju, atbalsta personālu).

Lai skolēnu ģimeņu iesaiste mācību darbā būtu efektīva, skolas pienākums ir gan nodrošināt skaidru komunikāciju ar vecākiem, kas ļauj viņiem izprast skolā notiekošo un uzstādīt bērnam atbilstošus standartus, gan kultivēt vidi, kurā vecāki un skolotāji ciena cits citu un redz sevi kā partnerus skolēnu izglītības procesā. Vienota un skaidra skolas pieeja šiem jautājumiem palīdz skolotājiem efektīvi reaģēt un sasniegt vecākus situācijās, kurās vajadzīgs viņu atbalsts.

Vecāki un skolotāji, kas uzticas cits citam un cits citu ciena, var nostiprināt ciešākas saites, lai kā partneri atbalstītu skolēnus mācībās. Tāpēc skolām un skolotājiem jānodrošina, ka vecākiem ir pieejama vajadzīgā informācija, lai viņu prasības atbilstu skolēna pašreizējām spējām, kā arī ieteikumi, kā vislabāk sniegt bērnam vajadzīgo atbalstu. Šo informāciju visbiežāk skolotāji sniedz, veicot ierakstus e-klasē vai individuāli sazinoties ar vecākiem.

E-klasē vecākiem ir pieejama informācija ne tikai par to, kas skolēnam jāapgūst/jāizdara, bet arī par ikdienas mācību procesa formatīvo vērtējumu, kuru pēc nepieciešamības var dokumentēt ar procentiem, punktiem, apzīmējumu „i”/„ni” (ieskaitīts/neieskaitīts) vai „STAP” līmeņiem (STAP – sācis apgūt; turpina apgūt; apguvis; apguvis padziļināti). Formatīvā pieeja sniedz informāciju, kuru var izmantot mācīšanās uzlabošanai, lai pieņemtu pamatotu lēmumu par turpmākajiem izglītošanās procesa soļiem. Formatīvā vērtēšana ir kā izmantojama atgriezeniskā saite, kas dod skaidru atbildi uz šādiem jautājumiem: Kas man izdodas – ko jau labi protu? Kas pagaidām vēl neizdodas, kāpēc? Ko un kā darīt turpmāk? Formatīvā vērtēšana neietekmē atzīmi mācību gada beigās. Summatīvajā vērtēšanā skolotājs iegūst informāciju par to, ko skolēns zina, izprot un prot izdarīt mācīšanās posma noslēgumā. Šo atgriezeniskās saites sniegšanas formu un būtību nepieciešams turpināt skaidrot ne tikai vecākiem, bet arī skolēniem.

Neskatoties uz ārkārtas situāciju, komunikācija ar ģimenēm netiek pārtraukta, bet tieši pretēji – aktualizēta. Šim jautājumam tika pievērsta uzmanību arī Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes organizētajā izglītības iestāžu vadītāju sanāksmē. Diskutējot ar izglītības iestāžu vadītājiem, tika apzināta veiksmīga skolu pieredze komunikācijai ar vecākiem. Visas skolas pieņem vecākus individuālai komunikācijai klātienē pēc iepriekšēja pieraksta. Skolas arī piedāvā vecākiem piedalīties jau par tradīciju kļuvušajās Vecāku dienās, bet tikai tiešsaistē, izmantojot skolas izvēlēto saziņas platformu. Vairākas skolas izmanto iespēju vecākiem iesaistīties vai piedalīties skolu organizētajās tiešsaistes sanāksmēs, konferencēs, darba grupās, lai uzzinātu gan vecāku viedokli, gan risinātu problēmjautājumus. Ikviens vecāks no skolas administrācijas var uzzināt, kā var sazināties ar konkrētu skolotāju (e-pasta adresi, tālruņa numuru vai atnākt uz individuālajām klātienes sarunām). Aicinām ikvienu vecāku izmantot iespēju sazināties ar skolu vai skolu administrāciju, jo atklāti komunicējot var rast risinājumus un iespējas mācību procesa uzlabošanai un produktīvas atgriezeniskās saites sniegšanai.

Atklātas komunikācijas rezultātā attālinātajām mācībām vairākiem skolēniem skolas ir piedāvājušas izmantot skolu datorus, planšetes vai telefonus, lai skolēni varētu iesaistīties mācību procesā. 1.-6.klašu grupā šādu atbalstu uz šo brīdi ir saņēmuši 16 skolēni, 7.-12.klašu grupā – 95 skolēni. Katra situācija tiek risināta individuāli, pats svarīgākais ir veidot konstruktīvas attiecības ar skolu un skolotājiem, jo tieši kopā rodams labākais veids skolēna atbalstam.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde