Bērnu drošība – svarīga visiem

31.08.2020.

Vasaras beigas jūtamas ne tikai dabas norisēs, bet saskatāmas arī pilsētas ielās un namu pagalmos, kuros parādās arvien vairāk bērnu, kuri atgriezušies mājās pēc labas atpūtas laukos, vasarnīcās, nometnēs. Strauji tuvojas pirmais septembris, kad jāsāk domāt par skolas gaitām.
Vecākiem augusta pēdējās dienās vajadzētu pārliecināties par to, vai bērns joprojām atceras mācītās gudrības, no kurām atkarīga viņa paša drošība un veselība. Ar bērniem jārunā par drošību, iespējamo traumatismu un dažādiem apdraudējumiem.
Sākumskolas vecuma bērnus ieteicams pavadīt uz skolu, kā arī sagaidīt pēc stundām un ārpusklašu nodarbībām. Situācijās, kad neviens no ģimenes nevar bērnu nogādāt skolā, vēlams sadarboties ar citiem vecākiem, lai mazajiem nebūtu jādodas ceļā vieniem. Jāatgādina bērniem, ka nedrīkst sēsties svešās automašīnās un runāt ar nepazīstamiem cilvēkiem, pieņemt no viņiem ēdienus vai dzērienus. Bērnu uzmanību saista dzīvnieki, taču vecākiem jāuzsver, ka svešiem dzīvniekiem tuvoties nedrīkst. Bērniem jāmāca neuzticēties un atteikt svešiniekiem, kas lūdz iedot telefonu, lai kādam piezvanītu. Svarīgi ir bērniem atgādināt, ka vērtīgas lietas, mobilais telefons, naudas maks publiskās vietas nav jāizrāda, bet jāglabā somā vai citā svešām acīm paslēptā vietā, lai nepievērstu potenciālo zagļu uzmanību. Bērniem jāpiekodina ne skolā, ne uz ielas nevienam nestāstīt par ģimenes finansiālo stāvokli, iegādātajām vai uzdāvinātajām mantām un plānotajiem izbraukumiem.
Vasaras bērni bieži vien pavada vietās, kur satiksmes plūsma ir minimāla vai tās nav vispār, tāpēc, atgriežoties pilsētā, bērnos apjukumu var izraisīt intensīvā transporta kustība. Autovadītājiem vajadzētu būt iecietīgiem un īpaši uzmanīgiem,  lai laikus pamanītu bērnus un reaģētu uz viņu darbībām. Šobrīd pilsētā notiek daudzu ielu remonti, kuru dēļ ir mainītas transportlīdzekļu pieturvietas, ir apgrūtināta piekļuve tām un ceļa braucamās daļas šķērsošana. Vecākiem kopā ar bērniem vajadzētu izstaigāt nepieciešamos maršrutus un apgūt, kā pa tiem pārvietoties ir visdrošāk. Nav lieki bērniem atkal un atkal atgādināt, kā ir šķērsojama ceļa braucamā daļa. Jau tagad pārliecinieties, vai bērnam pie apģērba un somas ir atstarotāji. Sasniedzot 10 gadu vecumu, pēc attiecīga eksāmena nokārtošanas bērni drīkst iesaistīties satiksmē kā velobraucēji, ievērojot arī personīgās drošības noteikumus, obligāti lietojot ķiveri. Vecāki ir atbildīgi par to, lai bērni personīgajā transportlīdzeklī sēdētu aizmugurē viņiem paredzētos drošības sēdeklīšos, kā arī lietotu drošības jostas. Joprojām saglabājoties siltam laikam, aktuāli ir ievērot drošību pie ūdeņiem – neatstājiet bērnus bez pieaugušo uzraudzības,  atgādiniet, cik bīstama ir niršana un lēkšana ūdenī nezināmās vietās.
Sākoties mācībām, izglītības iestādēs bērni un jaunieši pavada lielāko savas dienas daļu, un līdzās zināšanu apguvei vienmēr aktuāls ir bijis arī jautājums par izglītojamo drošību gan iestādē, gan tās organizētajos pasākumos.
2013.gada 21.maijā tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.259 „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos””, kuru II’ nodaļā ir noteikta iestādes vadītāja darbība gadījumos, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību.  Rodoties šādai situācijai, par izglītojamā uzvedību pedagogs informē iestādes vadītāju, kurš, savukārt, nodrošina iespēju izglītojamam, kurš apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību, mācības citā telpā sociālā pedagoga, izglītības psihologa vai cita pedagoga klātbūtnē, un šādas mācības citā telpā var ilgt no vienas mācību stundas līdz mācību dienas beigām. Iestādes vadītājam nekavējoties ir jāgriežas rakstveidā  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē ar lūgumu nodrošināt nepieciešamā atbalsta personāla (psihologa, sociāla pedagoga u.c.) pakalpojumus, ja iestādē šādu speciālistu nav. Par izglītojamā uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību ar izglītības iestādi vadītājs rakstiski informē vecākus, kā arī savā rīkojumā nosaka atbalsta personāla pienākumus turpmākai sadarbībai ar izglītojamo un vecākiem un atbalsta pasākumu izstrādāšanai. Ja izglītojamā uzvedībā nav uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar izglītības iestādi, bet situācijas risināšanā vēlas iesaistīt citus speciālistus, vadītājs informāciju nosūta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei, kura ir tiesīga sasaukt Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu, kas lemj par turpmākajiem atbalsta pasākumiem izglītojamajam.
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde aicina skolēnus, viņu vecākus un pedagogus rūpēties par savu un apkārtējo drošību. Lai jaunais mācību gads ir drošs mums visiem!

Informāciju sagatavoja:
Izglītības pārvaldes
speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos
Maija Lazdāne
t.65407439