Ikgadējā Daugavpils pilsētas pedagogu Augusta konference – ieskats nākamā mācību gada aktualitātēs

26.08.2020.

Tuvojas septembris, un skolēniem laiks doties smelties zināšanas, bet pedagogiem sniegt atbalstu ikvienam skolēnam. Kāds būs šis jaunais 2020./2021.mācību gads? Kā noritēs mācību process? Šie un vēl daudzi citi jautājumi satrauc gan pedagogus, gan skolēnus un, protams, arī vecākus. Tāpēc šodien, 26.augustā, no plkst.10.30 līdz plkst.12.30 tiešsaistes režīmā YouTube kanālā notika ikgadējā Daugavpils pilsētas pedagogu Augusta konference. Konferences mērķis bija atskatīties uz pagājušajā mācību gadā paveikto un ielūkoties jaunā 2020./2021.mācību gada aktualitātēs un izaicinājumos. Konferencei pieteikušies bija 298 dalībnieki, bet kopumā to noskatījās – 402.

Konferencē piedalījās Daugavpils pilsētas domes vadība: Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Igors Prelatovs un Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis, kā arī Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pārstāvji: Marina Isupova (Izglītības pārvaldes vadītāja), Ināra Sprindžuka (Izglītības satura nodaļas vadītāja), Lidija Plavinska (Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja), Ingrīda Zeļenkova (pirmsskolas darba speciāliste), Evelīna Balode (eksperte projekta jautājumos), kā arī Svetlana Orlova (LIZDA Daugavpils pilsētas arodorganizācijas priekšsēdētāja). Konferenci vadīja moderators Oskars Zuģickis (Daugavpils Vienības pamatskolas Skolas padomes priekšsēdētājs un Daugavpils pilsētas vecāku koordinācijas padomes pārstāvis).  

Konferencē svinīgo uzrunu pedagogiem jaunajam darba cēlienam video formātā teica arī Izglītības un zinātnes ministre I.Šuplinska. Ministre ikvienam novēlēja neizdegt, saglabāt enerģiju, spēku, drosmi, nebaidīties uzdrīkstēties un būt atvērtiem. Savukārt Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Igors Prelatovs, uzrunājot pilsētas pedagogus, pateicās par skolotāju darbu un ieguldījumu bērnu attīstībā, akcentējot sadarbības iespējas starp skolēniem, pedagogiem, vecākiem, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi un pilsētas domi. Uzrunas noslēgumā domes priekšsēdētājs novēlēja skolotājiem rast sapratni ar ikvienu skolēnu, atbalstu no vecāku puses, kā arī pievērsa uzmanību tam, ka Daugavpils pilsētas dome turpinās sniegt materiālo atbalstu izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes nodrošināšanā, bet ikvienam pilsētas pedagogam – piešķirs apdrošināšanas polisi.

Konferences otrajā daļā Ināra Sprindžuka iepazīstināja ar 2019./2020.gada mācību darba rezultātiem, pievēršot uzmanību tieši 12.klašu eksāmenu sesijai un skolēnu sasniegumiem, tas ir, informēja ar 2516 eksāmenu rezultātiem. Izanalizējot visus CE rezultātus, var secināt, ka, pagājušā gada mācību rezultāti ir augstāki kā iepriekšējos mācību gados, tomēr joprojām īpašas rūpes raisa obligātie centralizētie eksāmeni, ko ietekmē skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmes un gribasspēks.

Ingrīda Zeļenkova, runājot par aktualitātēm pirmsskolas izglītībā, pievērsa uzmanību tam, kā notika jaunā mācību satura ieviešana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde bija veikusi 5-6 gadīgo bērnu klātienes novērošanas monitoringu 12 grupās. Tika secināts, ka pirmsskolas izglītības iestādēm izdevies izveidot atbalstošu vidi, izmantot dažādas metodes, nodrošināt individuālo pieeju, veicinot katra bērna iniciatīvu. Problēmu loks, pie kura jāturpina strādāt šajā mācību gadā, ir atgriezeniskās saites sniegšana un vērtēšana.

Ar 2020./2021.mācību gada aktualitātēm valstī un pilsētā iepazīstināja Marina Isupova, pieminot, ka izglītības iestāžu darbību reglamentē 2020.gada 9.jūnija MK noteikumi Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas ierobežošanai”. Izglītības pārvaldes vadītāja norādīja, ka šajā mācību gadā turpināsies pāreja uz mācībām latviešu valodā atbilstoši Izglītības un Vispārējās izglītības likumos noteiktajam, kā arī turpināsies izglītības satura reformas ieviešana pirmsskolā. No 2020.gada 1.septembra tiks uzsākta izglītības satura reformas ieviešana skolā 1., 4., 7., 10.klasēs, kā arī stājas spēkā 2019.gada 19.novembra MK noteikumi Nr.556 „Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām” u.c. M.Isupova informēja klausītājus arī par prioritātēm Daugavpils pilsētā: fiziskā un emocionālā drošība, mācības stundas/nodarbības kvalitāte, vērtēšana, pedagogu pašvadīta mācīšanās, komunikācija un pašvērtējums.

Programmas „Latvijas skolas soma” vadītāja Aija Tūna video uzrunā mudināja izglītības iestādes turpināt izmantot iespēju programmas ietvaros ikvienam skolēnam iepazīt savu zemi, lai vairotu savu kultūrpratību, lai augtu par mūsdienīgiem, 21.gadsimtam sagatavotiem, enerģiskiem cilvēkiem.  

Konferences trešajā daļā visi klātesošie iesaistījās jautājumu un atbilžu sesijā. Jautājumi bija saistīti ar izglītības iestāžu bibliotēku krājumu papildināšanu, par noteikumiem un iespējām interešu izglītības īstenošanā, par vietējās sabiedrības iesaistīšanu un jaunā mācību satura ieviešanā, par tematisko mācību priekšmetu tematisko plānu izveidi u.c.

Eksperte projektu jautājumos E.Balode informēja par starptautisko projektu darbību Covid-19 epidēmijas laikā, drošības jautājumiem, Erasmus+ dienām šā gada oktobrī un jauno Erasmus+ projektu periodu 2021-2027. Skolotāji tika aicināti izmantot Izglītības pārvaldes Erasmus+ projektos “Inovācijas un transformācijas izglītībā” (“Innovation and Transformation in education” 2019-1-TR01-KA201-076605), "Izglītojamo 21.gs. prasmes ANO sociālo mērķu attīstības kontekstā" ("21st Century Skills in the Context of the UN's Social Development Goals for Pupils" KA201-2019-005) un "Augšup! Spēlēs balstītas prakses izstrāde migrantu bērnu iekļaušanai" ("Level up! Designing game -based practices for migrant children inclusion" 2018-1-ES01-KA201-050626) izstrādātos materiālus, kuri tiks nosūtīti uz izglītības iestādēm. Projektu baneri atrodami arī Izglītības pārvaldes mājaslapā www.izglitiba.daugavpils.lv.

Daugavpils pilsētas arodorganizācijas priekšsēdētāja Svetlana Orlova informēja, ka LIZDA uzmanīgi seko Valdības lēmumiem, kas skar pedagogu finanses un sociālos jautājumus. Uzsākot šo mācību gadu, pedagogiem būs algas pieaugums. S.Orlova minēja arī labumus, ko iegūst LIZDA biedri. Tie ir: saņemt atbalstu darba attiecību juridiskajos un sociālajos jautājumos; izmantot atlaižu grozu – atlaides kultūras, medicīnas iestādēs un tirdzniecības tīklos u.c.

Konferences noslēgumā Jānis Dukšinskis (Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks) vēlreiz akcentēja, ka pašvaldība atbalstīs izglītības iestādes drošības, veselības, sociālajos jautājumos u.c., kā arī aicināja ikvienu izmantot „dzīvo komunikāciju”.

Izaicinājumiem pilns ir jaunais mācību gads. Novēlam, lai ikvienam izdodas rast atbalstu ieceru piepildījumam! Veiksmīgu, veselīgu, radošu, spēkpilnu jauno 2020./2021.mācību gadu!

Īpašs paldies Daugavpils Universitātes speciālistiem par tiešsaistes konferences nodrošināšanu un Oskaram Zuģickim par atbalstu konferences vadīšanā!

Pielikumā prezentācijas un konferences video: https://youtu.be/JmgeOo4trWg.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Ilona Bohāne