Jauns centralizētais eksāmens tiks ieviests pakāpeniski

09.01.2014.

7.janvārī jauna obligātā centralizētā eksāmena ieviešanu apstiprināja Ministru kabinets (MK). Izvēles eksāmens fizikā vai ķīmijā tiks ieviests pakāpeniski, veicot nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos un eksaminācijas pilotēšanu.
Piloteksāmens fizikā vai ķīmijā notiks 2015./2016.mācību gadā, savukārt 2016./2017.mācību gadā 12.klašu absolventiem jau būs jākārto šis jaunais eksāmens.
Jāuzsver, ka skolēniem, kuri mācās vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmās un vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programmās, būs jākārto eksāmens dabaszinībās, nevis ķīmijā vai fizikā, jo šajās programmās dabaszinības ir apvienotas vienā priekšmetā.
Skolēni, kuri kārtos piloteksāmenu, varēs izvēlēties, vai eksāmenā iegūto rezultātu atspoguļot vispārējās vidējās izglītības sertifikātā.
Savukārt, sākot ar 2016./2017.mācību gadu, centralizētais eksāmens fizikā vai ķīmijā, vai dabaszinībās humanitārā un sociālā virziena programmu un profesionāli orientēta virziena programmu skolēniem būs obligāts un tiks atspoguļots vispārējās vidējās izglītības sertifikātā.
Lai ieviestu šo jauno obligāto eksāmenu, tiks veiktas izmaiņas atsevišķos normatīvajos aktos. Līdz šā gada 1.septembrim Izglītības un zinātnes ministrija Ministru kabinetā (MK) iesniegs grozījumus MK noteikumos Nr.281 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem” grozījumu projektu un MK noteikumos Nr.211, „Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu” grozījumu projektu.
Pirmie, kas, absolvējot skolu, kārtos piecus obligātos eksāmenus, tai skaitā eksāmenu ķīmijā vai fizikā, vai dabaszinībās, būs skolēni, kuri 2014.gada rudenī uzsāks mācības 10.klasē.
Šobrīd tiek risināts arī jautājums par eksāmenu fizikā un ķīmijā ieviešanu profesionālās izglītības iestādēs, kur fizika, ķīmija un dabaszinības tiek apgūtas ar mazāku mācību stundu skaitu, nekā vispārējās vidējas izglītības iestādēs.
Lai veicinātu pamatskolēnu un vidusskolēnu interesi un izpratni par eksaktajiem priekšmetiem, nākamajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā IZM ir paredzējusi 162,81 miljonus eiro skolu infrastruktūras modernizācijai, tai skaitā dabaszinību kabinetu labiekārtošanai tajās skolās, kuras nesaņēma finansējumu šim mērķim iepriekšējā plānošanas periodā. Tāpat tiks nodrošināts finansējums 15,23 miljonu eiro apmērā atbalstam pedagogiem, tai skaitā kompetences pilnveidei dabaszinātņu jomās un arī karjeras izvēles pasākumu īstenošanai skolēniem vispārējās profesionālās izglītības iestādēs 23,08 miljonu eiro apmērā.

Avots:  http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/informacija-medijiem/10627.html

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Anita Pleša
t.65407434