Kopienā diskutē un informē par izglītību

 

21.10.2020.

Daugavpils biedrība “Solis izaugsmē” ir uzsākusi īstenot projektu “Kopienā runā par izglītību” par sabiedrības informētības paaugstināšanu aktuālos izglītības jautājumos, ko līdz gada beigām īstenos Daugavpils pašvaldībā.
Projekta mērķis – sadarbojoties ar Daugavpils skolu aktīvajiem vecākiem (vecāku komiteju pārstāvjiem) un pieaicinot plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, mazināt nepatiesas un naidīgas informācijas daudzumu par izglītības reformām un attālināto izglītības procesu Covid-19 pandēmijas laikā.
Š.g. 20.oktobrī attālināti notika tikšanās ar J.Pilsudska Daugavpils valsts ģimnāzijas vecākiem un pedagogiem. Tikšanās notika, ievērojot visus piesardzības pasākumus, bet diskusija – ievērojot distanci un lietojot sejas aizsargmaskas. Bija interesanti dzirdēt vecākus, kuri salīdzina savu dažādā vecuma bērnu attieksmi pret izglītību un nākotnes karjeru. Sākumskolas vecāki atzina, ka ļoti uztrauc kvalitātes un pašdisciplīnas jautājumi attālinātā mācību procesa laikā. Tika uzdoti vairāki jautājumi par to, kā palīdzēt savam bērnam apgūt mācību vielu, jo tās apguves metodoloģija ir mainījusies. Izglītības ekspertes, pedagoģes J.Azareviča un S.Gabrāne palīdzēja ar padomiem, kā un kur atrast mācību materiālus, skaidrojumus par jauno izglītības saturu Skola2030, savu personisko pieredzi un piemērus. Diskusijās arī izskanēja ideja par to, ka būtu nepieciešams pievērsties jautājumam par internetā atrodamās informācijas uzticamību, kā strukturēt darbu internetā un kā palīdzēt jauniešiem visā tajā “nepazust”. Ekspertes arī skaidroja vecākiem jaunās izglītības programmas idejas, vērtēšanas nianses, praktiskā nodarbībā ļāva iejusties izglītojamā lomā un atrast atbildi, kas ir pašvadīta mācīšanās. Arī vecāki izjuta un izspēlēja situācijas, kādas ir skolā: uzmanības trūkums, nogurums, dažādi mērķi, ar kādiem izglītojamie dodas uz skolu, neiedziļināšanās un neizpratne. Taču galvenā atziņa bija tāda, ka tikai kopīga vecāku un skolas sadarbība, atbalsts var veicināt pakāpenisku mērķu sasniegšanu un iejušanos jaunajā mācību formā. Mediju chayka.lv un Lobs.lv pārstāves arī padalījās savās pārdomās par dažādām situācijām un risinājumiem.
Izsakām pateicību J.Pilsudska Daugavpils valsts ģimnāzijas administrācijai par atbalstu šī projekta īstenošanā un skolas vecākiem, pedagogiem par sava brīvā laika atvēlēšanu nodarbībai, pozitīvu un atbalstošu gaisotni.

Biedrība “Solis izaugsmē”, sadarbībā ar Dienvidlatgales NVO atbalsta centru (DNVOAC) un British Council pārstāvniecību Latvijā. Vairāk par British Council darbību Latvijā meklē www.britishcouncil.lv

Informāciju sagatavoja:
Biedrības "Solis izaugsmē" līdzdibinātāja, projekta vadītāja
Evelīna Balode
evelina.balode@inbox.lv
m.t./mob.phone +371 28336093