Latviešu valodas aģentūra piedāvā profesionālās kompetences pilnveidi pedagogiem

11.01.2019.

Latviešu valodas aģentūra piedāvā profesionālās kompetences pilnveidi pedagogiem, kuri īsteno mācību saturu lingvistiski neviendabīgā vidē, lai palīdzētu pedagogiem un bērniem sekmīgāk sagatavoties pārejai uz mācībām latviešu valodā. 

“Sociālās un pilsoniskās jomas satura un latviešu valodas integrētas apguves metodika, strādājot lingvistiski neviendabīgā vidē” (36 stundas) 

Kursu dalībniekiem būs iespēja iepazīt un izvērtēt satura un valodas integrētu mācību (CLIL) pieejas pamatnostādnes un mācību procesa organizāciju atbilstoši 21. gadsimta prasībām un tendencēm izglītībā un veicināt jēgpilnu, radošu pedagoģisko darbību, īstenojot satura un valodas integrētas mācības skolā. Programmas saturs ir orientēts uz interaktīviem mācību uzdevumiem un refleksiju, patstāvīgo darbu, pedagogu pieredzes apzināšanu un konceptualizēšanu, kā arī iespēju pilnveidot savu latviešu valodas kompetenci.
Kursa norise parasti tiek plānota piecās (36 h programma) semināra dienās, kā arī paredzēts laiks patstāvīgo darbu veikšanai. Kursu norises laiks un kārtība tiks saskaņota ar pieteicēju, ja kursus piesaka grupa.
Kursantu skaits grupā 20-25 pedagogi.
Kursi tiks organizēti no 2019. gada līdz 2021. gadam pieteikšanās secībā.

“Latviešu valodas apguve sākumskolā: atbalsts pedagogam, strādājot lingvistiski neviendabīgā vidē” (36 stundas)
Kursu dalībniekiem būs iespēja analizēt un izvērtēt valodas apguves stratēģijas, pilnveidot pieredzi darbam ar Eiropas valodu portfeli, caurviju prasmēm, daudzveidīgiem tekstiem, aktualizēt e-vides izmantošanas iespējas, plānot mācību saturu un tam atbilstošas variatīvas vērtēšanas metodes, modelēt un analizēt stundu atbilstoši lietpratībā balstītās pieejas un mācību satura pamatprincipiem, diskutēt par skolotāja lomas maiņu lietpratīgas izglītības kontekstā, rast ierosmes sadarbībai ar vecākiem, veidot integrētu valodas un mācību satura apguvi atbalstošu vidi.
Kursa norise parasti tiek plānota piecās (36 h programma) semināra dienās, kā arī paredzēts laiks patstāvīgo darbu veikšanai. Kursu norises laiks un kārtība tiks saskaņota ar pieteicēju, ja kursus piesaka grupa.
2019.gadā kursi Daugavpilī plānoti 2 grupām: 1) 29.03. 30.03., 05.04., 06.04., 13.04. un 2) 27.04.; 18.05.; 04.06.; 05.06.
Kursantu skaits grupā 20-25 pedagogi.
Kursi tiks organizēti no 2019. gada līdz 2021. gadam pieteikšanās secībā.

Vairāk informācijas: https://valoda.lv/7182-2/
Lūdzam pieteikties dalībai kursos, sūtot informāciju par sevi uz e-pastu aivita.kutre@valoda.lv

Kontaktpersona:

LVA Izglītības daļas metodiķe Anita Sniedze
E-pasts: anita.sniedze@valoda.lv
Tālr. (+371) 67350762

Kursi tiek īstenoti un finansēti Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” (līgums Nr. 8.3.1.1/16/1/002) ietvaros.