Pieaugušo izglītības darba vērošana Lisabonā

02.12.2019.

Projekta Erasmus+ pamatdarbības Nr.1 (KA1) projekta "Inovācijas pieaugušo izglītībā Daugavpils pašvaldībā" (2019-1-LV01-KA104-060191) ietvaros no 2019.gada 4.novembra līdz 8.novembrim notika darba vērošanā Portugālē, Lisabonā un Montijo. Darba vērošanā piedalījās pieci Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes darbinieki – vadītāja Marina Isupova, Izglītības satura nodaļas vadītāja Ināra Sprindžuka, Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja Lidija Plavinska, izglītības metodiķe pieaugušo izglītības jautājumos Ilze Onzule, pedagoge-karjeras konsultante Santa Čeirāne.
Latvijā ir ļoti svarīgi nodrošināt kvalitatīvu un visiem pieejamu pieaugušo izglītību, lai jebkuram iedzīvotājam (arī migrantiem, reemigrantiem, sociāli neaizsargātiem, senioriem u.c.) garantētu iespēju konkurēt darba tirgū. Portugālē mums bija iespēja iepazīties ar dažādu institūciju darbu.
Lisabonas izglītojošo iestāžu Ģenerālajam direktorātam DGEstE (https://www.dgeste.mec.pt/) ir 5 reģionālās apakšnodaļas, vienu no tām, kura atrodas Lisabonā, apmeklējām vizītes sākumā. Tikšanās laikā mūs iepazīstināja ar Portugāles izglītības sistēmu, kura daudzos aspektos ir līdzīga Latvijas izglītības sistēmai. Katru gadu pašvaldība veic pētījumus par pieprasījumu darba tirgū: kādas profesijas būs nepieciešamas tuvākajā laikā pašvaldības teritorijā un tieši tādas programmas tiek realizētas profesionālajās skolās. Pašvaldība pieņem lēmumu, kādas programmas nepieciešams realizēt. Tāds pētījums palīdz samazināt bezdarbnieku skaitu profesionālajā sfērā un paver iespējas pilnveidoties valsts iedzīvotājiem.
Montijo, Lisabonas priekšpilsētā, apmeklējām Senioru universitāti, kura dibināta 2006.gadā (https://www.mun-montijo.pt/). Portugālē ir izveidots senioru universitāšu tīkls, kopā 180 iestādes dažādās pilsētās, kuras apvienotas asociācijā. Mantijo Universitātē var mācīties seniori no 50 gadu vecuma. Ikmēneša dalības maksa ir 10.38 eiro. Iestāde piedāvā vairāk nekā 40 programmas. Par pasniedzējiem strādā brīvprātīgie skolotāji, kuri nodarbināti citā pamatdarbā - skolā vai augstskolā. Seniori šajā pieaugušo izglītības iestādē apgūst īstermiņa kursus: dekupāža, kaučings, kokdarbi, gleznošana, mūzika u.c. Pēc kursu apgūšanas, senioriem ir iespēja tirgot savus saražotos darbus. Viņi jūtas vajadzīgi sabiedrībai. Kursi tiek organizēti tikai tad, ja tiem ir pieteikušies 5 interesenti. Tāpēc šajās augstskolās nav stingru programmu saraksta, kuras varētu apgūt gadiem ilgi. Te ir īsie, dažu nedēļu vai mēnešu, kursi.
Tikšanās Augstākajā migrācijas komisijā (https://www.acm.gov.pt/inicio) deva iespēju iepazīties ar migrācijas politiku Portugālē, ar informācijas saņemšanas un izglītības iespējām migrantiem. Ņemot vērā to, ka globalizācija ir neizbēgama parādība un ka mēs dzīvojam mobilitātes, īslaicīgas pārvietošanās, aizbraukšanas un atgriešanās laikā, Portugālē ir apstiprināts migrācijas stratēģiskais plāns. Tā mērķis ir veicināt, pavadīt un atbalstīt Portugāles migrantu un stiprināt viņa saites ar Portugāli. Katrs migrants Portugālē ir gaidīts, jo Augstākā migrācijas komisija sadarbojas ar visām iesaistītajām institūcijām.
Viena no tādām ir Nodarbinātības dienests, kuras darbība cieši saistīta ar pieaugušo izglītošanu. Portugālē pie katra nodarbinātības centra ir valsts finansēta izglītības iestāde, kura realizē tās pieaugušo izglītības neformālās izglītības programmas, profesionālās pilnveides programmas, kuras tobrīd valstī ir nepieciešamas. Pieaugušie var apgūt šīs programmas neatkarīgi no dzīvesvietas. Tiek piedāvātas tikai tās programmas, pēc kuru apgūšanas, iedzīvotājiem ir iespēja atrast darbu.
Portugāļu valodas apmācība organizēta uz vietējo izglītības iestāžu bāzes. Bijām arī Lisabonas Nacionālā vidusskola, kura tika izveidota 1902.gadā. Skolā darbojas dienas un vakara nodaļa. Pieaugušo izglītības un apmācības (EFA) kursi, portugāļu valoda citu valodu runātājiem (PFOL/PPT) un RVCC apmācība (kvalifikācijas centrs). Skolas bibliotēkā bija iespēja iepazīties ar metodiskajiem materiāliem.
Daugavpilī ir ieplānoti vairāki dažādu institūciju, kuras saistītas ar pieaugušo izglītību, informatīvie semināri darbiniekiem. Semināra dalībnieki ne tikai iepazīsies ar Portugāļu pieaugušo izglītības sistēmu, bet arī varēs pārņemt portugāļu pieredzi darbā ar pieaugušajiem.    
27.novembrī notika tikšanās ar Daugavpils pilsētas arodbiedrības priekšsēdētājiem, kuriem izglītības metodiķe pieaugušo izglītības jautājumos Ilze Onzule pastāstīja par pieredzi, kā strādāt ar iebraucējiem. Bieži vien skolotājiem ir jāsniedz atbalsts arī vecākiem, kas ir migranti, jo to reliģija, kultūra, dzīvesstils būtiski atšķiras no Latvijā pieņemtajām sabiedrības normām. 2.decembrī notika informatīvs seminārs par migrantiem, to izglītības apguvi. Portugāles pieredze ir lielisks piemērs, kā strādāt ar migrantiem un iebraucējiem, kā organizēt darbā iekārtošanās jautājumus un sadarbību ar uzņēmējiem. 12.decembrī būs seminārs pieaugušo izglītotājiem, kuri varēs iepazīties ar valsts valodas apguves metodiku un uzzināt par Senioru universitātes apmācību sistēmu. Seminārā varēs iepazīties ar tiešsaistes portugāļu programmu https://pptonline.acm.gov.pt/, kurā var pieteikties mācībām. Iespējams, ka šo sistēmu varētu arī ieviest Latvijā.
Brīvajā laikā bija iespēja apmeklēt vairākus muzejus un piedalīties dažādos kultūras pasākumos. Pateicoties šim projektam, tiks veikta arī pieaugušo izglītotāju mobilitātes un pašiniciatīvas popularizēšana un veicināšana, jaunu kompetenču apgūšana un pieaugušo izglītotāju sadarbības veicināšana.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Erasmus+ programmas īstenoto projektu „Inovācijas pieaugušo izglītībā Daugavpils pašvaldībā” līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes
Izglītības atbalsta nodaļas
izglītības metodiķe  pieaugušo izglītībā Ilze Onzule  
65407437; 29252443
ilze.onzule@inbox.lv