Pirmsskolu ziņas: Daugavpils pilsētas 29.poļu un 32.pirmsskolas izglītības iestādes īstenoja Latviešu valodas aģentūras sadarbības projektu

19.06.2020.

2020.gada jūnijā notika pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas pasākumi starp Daugavpils pilsētas 29.poļu un 32.pirmsskolas izglītības iestādi projekta (Nr.8.3.1.1/16/I/002) „Kompetenču pieeja mācību saturā 6.9.apakšdarbība „Atbalsta pasākumi pedagogiem, īstenojot mācību saturu lingvistiski neviendabīgā vidē””. Projektā tika iesaistīti  20 pedagogi un 30 izglītojamie.
Projekta mērķis bija attīstīt bērnu jaunradi, sekmējot latviešu valodas apguvi, pilnveidojot pedagogu latviešu valodas prasmes un latviešu valodas lietojumu ikdienā, darbojoties lingvistiski neviendabīgā vidē. Integrēt vietējās kopienas resursus izglītības iestādes darbā, pilnveidojot valodu mācību jomu (latviešu valoda) un bērnu jaunradi.
Pieredzes pasākumu veidoja 3 aktivitātes. Pirmās aktivitātes pirmā daļa notika 9.jūnijā  Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādē, kuras laikā pedagogi iepazīstināja savus kolēģus ar latviešu valodas mācīšanas metodēm caur bērnu jaunradi.
Pirmās aktivitātes otrā daļa notika 11.jūnijā Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādē, kur skolotājas prezentēja izstrādātos metodiskos līdzekļus latviešu valodas veicināšanai, iepazīstināja, kā tos var pielietot ikdienā.
Otrā aktivitāte – Radošā darbnīca „Auduma apgleznošana Līgo noskaņā”, notika 15.jūnijā Daugavpils pilsētas 29.poļu pirmsskolas izglītības iestādē. Aktivitātē piedalījās 29.pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamie un pedagogi no abām iestādēm. Lai stiprinātu latviešu valodas izmantošanu mācību un pētnieciskajā darbā, bērni tika iepazīstināti ar jauno tehniku - zīmēšanu, gleznošanu uz auduma. Darbojoties bērni izveidoja jaunu apgleznojuma dizainu auduma apģērbiem, somām. Jaunrades laikā bērni klausījās un dziedāja  latviešu ielīgošanas dziesmas, papildināja vārdu krājumu latviešu valodā.
Trešā aktivitāte – Modes skate „Mans Līgo tērps” notika 17.jūnijā. Bērni kopā ar pedagogiem piedalījās pašapgleznoto Līgo tērpu modes skatē, tādējādi prezentējot savu darbu. Svētku norise notika latviešu valodā, bērni dažos teikumos paši prezentēja savu apģērbu. Pasākuma izskaņā bērniem tika piedāvātas kustību aktivitātes, bet viss noslēdzās ar pateicības rakstu saņemšanu.
Pedagogi augstu novērtēja sadarbības iespējas projekta ietvaros, kuras rezultātā tika izstrādāti mācību metodiskie līdzekļi un gūta pieredze.
Pateicamies Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniecei Anitai Bernatovičai un iestādes pedagogiem par sadarbību un pieredzes apmaiņu, ka arī LVA darbiniekiem par iespēju piedalīties projektā.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas 29.poļu pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece I.Nasire