Pozitīvas pārmaiņas skolās turpinās

19.04.2017.

Ar pozitīvām pārmaiņām šopavasar mūs daba diemžēl nelutina... Savukārt skolās pozitīvas pārmaiņas skolās notiek un ir aizvien manāmākas – par to bija iespēja pārliecināties š.g.18.aprīlī, kad notika programmas „Atbalsts pozitīvai uzvedībai (APU)” ikgadējā konference.
Šoreiz jaunums bija konferences darba sadalījums – pirmajā dienas daļā Vienības pamatskolā, 13.vidusskolā, 12.vidusskolā, 17.vidusskolā un Logopēdiskajā internātpamatskolā-attīstības centrā notika pieredzes apmaiņas semināri Daugavpils pilsētas skolu skolotājiem un Rīgas un Jelgavas pilsētas viesiem.
Daugavpils logopēdiskajā internātpamatskolā-attīstības centrā konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar skolas specifiku, kā arī ar izstrādāto dokumentāciju APU programmas veiksmīgai realizācijai. Tika apmeklēti mācību kabineti un demonstrēts skolas noformējums. Konferences dalībnieki atzina aktivitāti par ļoti veiksmīgu pieredzes gūšanu APU programmas realizēšanā.
Daugavpils 17.vidusskolā, kas ir programmas uzsācēja pilsētā, notika pilsētas skolu un pirmsskolas skolotāju seminārs „Spēle kā viens no APU programmas radošas apguves veidiem un starppriekšmetu saiknes veicināšanas iespējām”. Semināru atklāja skolas direktors Ivars Šķinčs, kurš sveica ciemiņus un stāstīja par skolas dalību APU programmā. APU komandas locekle, skolas psiholoģe Jeļena Kaļinina pastāstīja par APU tradīcijām skolā, pēc tam semināra dalībniekiem tika prezentētas divas APU spēles, no kuram pirmā ir paredzēta pamatskolēniem, vidusskolēniem, skolotājiem un vecākiem, bet otrā – sākumskolai. Semināra dalībnieki aktīvi piedalījās spēlēs, paši izpildīja uzdevumus, aktīvi diskutēja, strādāja radoši, atcerējās APU noteikumus, izteica savus priekšlikumus turpmākai spēļu pilnveidošanai.
Daugavpils 13.vidusskola uzņēma skolu direktorus no Rīgas un Jelgavas.
Viesus uzrunāja skolas direktore Andžela Skutele, bet pozitīvu svētku noskaņojumu nodrošināja radošo kolektīvu muzikālais sveiciens. Par programmas APU daudzveidīgajiem īstenošanas pasākumiem stāstīja skolas psiholoģe I.Rabša (“APU programmas pamatprincipi”), skolotājas I.Gurova (“Viena no APU pamatvērtībam ir atbildība (mākslinieciskā skatījumā)”), V.Jasinska (“Inteliģences koeficients”) un I.Ņevedomska “Dažādas APU aktivitātes”. Viesi apmeklēja atklātās klases stundas 2.c klasē (skolotājas N.Poļakova un O.Viktorovska) un 7.a klasē (skolotāja V.Jasinska). Priecēja viesu ieinteresētība, sirsnīgais noskaņojums, vēlme diskutēt par Latvijas pedagogiem aktuāliem jautājumiem ar mērķi rast risinājumus, kā veiksmīgāk ieviest pozitīvas pārmaiņas skolās.
Savukārt Daugavpils Vienības pamatskolā tikšanās sākumā direktore Edīte Zdanovska Rīgas un Jelgavas skolu direktorus iepazīstināja ar APU komandu, pienākumu sadali tajā un sadarbību, risinot dažādus uzvedības jautājumus. Direktores vietniece audzināšanas jomā Ērika Locika iepazīstināja ar skolā izstrādātajiem noteikumiem, pastiprinājumiem un seku sistēmu, dalījās pieredzē, kā vecāki tiek iepazīstināti ar APU noteikumiem, kā vecāki izstrādāja noteikumus, pastiprinājumus un loģiskās sekas mājās. Pēc tam viesi tika aicināti uz audzināšanas stundām 1.a klasē (skolotāja R.Stanķeviča), 1.b klasē (skolotāja R.Kumpiņa) un 9.klasē (skolotāja I.Sokolova). Skolotājas audzināšanas stundās akcentēja uzvedības noteikumus un pozitīvu attiecību veidošanu. Viesi pozitīvi atsaucās par mūsu skolā un stundās redzēto un atzina, ka vienotas prasības skolā ir ļoti nozīmīgas.
Daugavpils 12.vidusskolā notika seminārs un atklātās stundas – “APU un humānā pedagoģija – pamats veiksmīgai mācību stundai”, kurā piedalījās Daugavpils izglītības iestāžu skolotāji. Viesus uzrunāja un par vērtībām, uz kurām balstās mācību un audzināšanas process skolā, runāja direktore Elita Boliņa. Par programmu “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” skolā teatralizētā veidā stāstīja sākumskolas skolēni (skolotāja S.Paule), par idejām, kuras ir iedzīvojušās skolas ikdienā un iecerēm, runāja direktores vietniece Signe Kotova. Ciemiņiem tika piedāvātas atklātās stundas – klases stundas “Es savā skolā” (5.a klasē, klases audzinātāja I.Bogatā), “Lieldienu tradīcijas Eiropā” (6.a klasē, klases audzinātāja A.Ozoliņa), “Ceļi, kurus izvēlamies” (12.a klasē, klases audzinātāja L.Znotiņa) un mācību stundas – “Lieldienas” 5.a klasē (vācu valodas fakultatīvā nodarbība, skolotāja L.Ceceruka), “Uzņemies atbildību par to, kā tu dzīvo savu dzīvi” 7.b klasē (sociālo zinību stunda, skolotāja L.Ivanova), “Sakrustosim paralēles” 10.a klasē (matemātikas un fizikas stunda, skolotājas I.Meškovska un I.Siņavska). Atsauksmes par semināru un atklātajām stundām bija ļoti pozitīvas – tika uzsvērts, ka skolēni un skolotāji ir pozitīvi, priecīgi, kreatīvi, skolā valda radoša, mīļa, draudzīga atmosfēra, lielisks komandas darbs, kas spēj iedvesmot kolēģus no citām skolām.
Pēc pieredzes apmaiņas semināriem konferences darbs turpinājās Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā, kur notika plenārsēde.
12.vidusskolas direktora vietnieces izglītības jomā Ingas Baltaces uzstāšanās tēma bija “APU un humānā pieeja – pamats mācību stundai”, uzsverot, ka galvenais un svarīgākais skolā ir cilvēks un īpaši – bērns. Skolas kolektīvs ir lepns, ka skola atrodas Baznīckalnā, ka iestādes dzīve balstīta noteiktās vērtībās. I.Baltace prasmīgi vilka paralēles starp humānās pedagoģijas atziņām un principiem un APU noteikumiem, runāja par vienotu skolas dzīvi, ko veido ne tikai mācību stunda, bet arī starpbrīdis. Bērnam ir jājūt, ka viņš ir gaidīts skolā un klasē, bet skolotājam ir jābūt paraugam it visā.
13.vidusskolas skolotājas Ilga Gurova un Irina Ņevedomska pievērsās tēmai “Vecāku sapulce kā APU programmas ideju nostiprināšanas instruments”. Skola programmā darbojas jau trešo gadu, un šogad šajā darbā īpaša vērība tiek pievērsta vecākiem, aicinot dalīt atbildību par bērna izaugsmi. Uzmanību skolotājas pievērsa jautājumam par mobilo telefonu un interneta izmantošanu, vienotām prasībām mājās un skolā, ieteikumiem drošībai.
Saskaņas pamatskolas direktore Jeļena Vucēna un direktores vietniece izglītības jomā Dace Plociņa klātesošos pārsteidza ar idejām “Kā motivēt skolēnus nēsāt skolas formu”. Skolas forma ir lepnums un gandarījums, tā veicina piederības sajūtu. Saprotot, ka galvenais ir motivēt vecākus, tika izveidota vecāku biedrība, kas izpētīja skolas formu piedāvājumu, savukārt 9.klasēs tika veikta skolēnu aptauja, kurā bērni atzina, ka forma disciplinē, vienkāršo apģērba izvēli. Stāstījumam bija arī ilustrācija: izstāde “Skolas formas lellēm” un skolēnu demonstrētās ikdienā nēsājamās skolas formas. Atkāpjoties no prasībām nēsāt skolas formu, skolā notiek noskaņojuma dienas, kad skolā drīkst ierasties noteikta stila tērpos.
17.vidusskolas, kurā APU programma darbojas jau piecus gadus, sākumskolas skolotāja Svetlana Zenova stāstīja par tēmu “Spēle kā viens no APU programmas radošās apguves veidiem un starppriekšmetu saiknes veicināšanas iespējām”. Spēlei ir divi veidi: viena paredzēta sākumskolas posmam, otra – pamatskolas. Spēli interesantu padara dažādie uzdevumi, kas ļauj atkārtot noteikumus, veido asociācijas, arī sagādā jautrības mirkļus, turklāt tā ir iespēja APU noteikumu klāstu arī papildināt. Skolotāja atzina, ka vecāki ir nozīmīgs sadarbības partneris, kas aktīvi piedalās APU pasākumos.
Savdabīga atgriezeniskā saite tika gūta, uzklausot videofilmu konkursa dalībnieku grupu, kura gatavoja prezentāciju “Priekšlikumi nākamajam gadam, pilsētā stiprinot APU”. Skolēni atzina, ka robežas ir nepieciešamas, taču skolotājiem ir jāsaprot, ka bērni vēlas arī izmēģināt to stiprumu. Skolēni vēlas, lai viņu skolotāji būtu paraugs, lai pedagogu noskaņojums būtu jautrs un labvēlīgs, lai stundas būtu atraktīvas un interaktīvas. Sekmju uzlabošanai nepieciešams, lai skolēni stundās būtu uzmanīgi, bet labam garastāvoklim skolā nepieciešami draugi, attiecības. Skolēni uzsvēra arī vecāku un skolas prasību vienotības nozīmību.
Konferences noslēgumā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova pievērsās tēmai “Programma „Atbalsts pozitīvai uzvedībai” Daugavpils skolās 2016./2017.m.g.: aktivitātes, programmas ieviešanas monitorings, nākotnes plāni”. Šobrīd programma darbojas 11 skolās, 28 pirmsskolas izglītības iestādēs un J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas pirmsskolas grupās (no 5 gadu vecuma). Skolās APU programmā darbojas 592 skolotāji un atbalsta speciālisti (t.sk. 11 skolu direktori) un 5097 skolēni. Programmas pasākumi tiek ierakstīti skolu attīstības plānos un mācību gada darba plānos. Aptaujā par APU rezultātiem piedalījās 425 pedagogi un 344 8.klašu skolēni, un secinājumi ir šādi: programmas darbības laikā ir palielinājies vadības atbalsts un skolotāju atbildība, mazinājies kavēto stundu skaits, uzlabojušies mācību sasniegumi, vacāki kļuvuši uzmanīgāki pret bērnu uzvedību skolā un vairāk novērtē skolotāju centienus, skolās tiek nodrošināta programmas ilglaicība.
Konferences izskaņā darbu vērtēšanas žūrija paziņoja videokonkursa par APU noteikumiem rezultātus – dažādas balvas saņēma visas 22 videofilmas un to veidotāji.
Konferenci organizēja Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar 11 skolu APU komandām, tajā piedalījās ap 200 dalībnieku - Daugavpils pilsētas skolu administrācija, atbalsta personāls, skolotāji, Daugavpils pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji, Rīgas pilsētas skolu administrācija, Jelgavas pilsētas skolu administrācija un Jelgavas Izglītības pārvaldes vadība, Britu padomes Latvijā vadība un videofilmu konkursa “APU noteikumi skolā un ārpus tās” dalībnieki.
Paldies skolām, kuras uzņēma viesus un dalījās pieredzē! Lai pozitīvās pārmaiņas turpinās – šodien, rīt un turpmāk!

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas-attīstības centra
direktore Marika Raičonoka,
Daugavpils 13.vidusskolas
direktore Andžela Skutele,
Daugavpils Vienības pamatskolas
Direktore Edīte Zdanovska,
Daugavpils 12.vidusskolas
direktora vietniece Signe Kotova,
Daugavpils 17.vidusskolas
psiholoģe Jeļena Kaļinina,
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Anita Pleša