Skaitļi un fakti, sākoties 2020./2021.mācību gadam

07.09.2020.

2020.gada 28.augustā Daugavpils pilsētas domes sēdē tika apstiprināts Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes (turpmāk – DPIP) ziņojums par Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu gatavību 2020./2021.mācību gadam, kur minēti vairāki statistikas dati, bet 4.septembrī VIIS datu bāzē tika ievadīti reāli skaitļi.
Šajā mācību gadā DPIP padotībā ir 27 pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk – PII), 17 vispārizglītojošās skolas, PIKC “Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” un Daugavpils Bērnu un jauniešu centrs „Jaunība” (turpmāk – BJC „Jaunība”). Pirmsskolas izglītības programmas īstenos arī J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola un Daugavpils Stropu pamatskola-attīstības centrs.
Bērnu skaits, kas apmeklēs PII šajā mācību gadā, ir 4603 izglītojamie. PII darbojas 235 grupas. Piecas PII īsteno Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu tikai latviešu valodā, pārējās iestādes strādā, izmantojot bilingvālo pieeju, un īsteno Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programmu, bet dažās grupās – Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu. Atbilstoši vecāku pieprasījumam mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestādēs vēl astoņas grupas mainīja izglītības programmu un īsteno „Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu” latviešu valodā. Pirmsskolas vecuma bērniem vairākās PII plaši tiek piedāvātas speciālās pirmsskolas izglītības programmas. Visās PII metodiskā mācību un rotaļu bāze atbilst programmu prasībām, tā tiks regulāri atjaunota un papildināta.
01.07.2020. ir likvidēta Daugavpils 1.speciālā pamatskola, kuras izglītojamie turpina mācības Daugavpils Stropu pamatskolā-attīstības centrā. J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā vidusskolas posmā ir palikusi tikai 12.klase. Šajā mācību gadā skolās mācīsies 9239 skolēnu, no tiem 882 pirmklasnieki un 519 skolēni iestājušies 10.klasē (klātienes un neklātienes vidējās izglītības programmās), PIKC “Dizaina un mākslas vidusskolā „Saules skola”” mācīsies 164 audzēkņi. Savukārt šajā mācību gadā 55 reemigrējušiem skolēniem tiks nodrošināts atbalsts, piešķirot papildus stundas mācību programmas apguvē. Vispārizglītojošajās skolās 2020./2021.mācību gadā pamatā īstenos iepriekš licencētās izglītības programmas, tomēr vairākas skolas ir licencējušas jaunas izglītības programmas, tai skaitā vidusskolas ir licencējušas arī jaunas vidējās izglītības programmas, kurās ir piedāvāti padziļināti apgūstamo mācību priekšmetu komplekti.
Jaunajā mācību gadā PII strādās 589 pedagogi, no kuriem 37 strādā vairākās izglītības iestādēs; skolās – 998 pedagogi, no tiem 72 – vairākās izglītības iestādēs, tajā skaitā PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā „Saules skola”” – 50 pedagogi, bet BJC “Jaunība” – 71 pedagogs. Visu pedagogu izglītība un kvalifikācija atbilst 2018.gada 11.septembra MK noteikumu Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām. Profesionālās darbības kvalitātes pakāpes pedagogi iegūst, izvērtējot savas kompetences un darba pieredzi. Saskaņā ar izglītības iestāžu sniegtajām ziņām izglītības iestādēs ir vakantas pedagogu likmes. Izglītības iestāžu vadītāji strādā, lai nodrošinātu nepieciešamo pedagoģisko personālu mācību procesa nodrošināšanai un vakances samazinās.
No 2019.gada 1.septembra pirmsskolas izglītības iestādēs tika uzsākta jaunā mācību satura ieviešana. PII audzēkņu ikdienā notika sekojošas pārmaiņas – zināšanas bērniem veidojas caur praktisko darbību, balstoties uz bērnu interesēm. Mainījās skolotāju loma – no procesa vadīšanas, informācijas nodošanas uz vides nodrošināšanu un bērnu patstāvīgās darbības virzīšanu un atbalstīšanu. Mācību priekšmeti tika pasniegti integrēti visas dienas garumā. Iepriekšējā mācību gadā dažādos semināros un konsultācijās tika apmācīti iestāžu vadītāju vietnieki un skolotāji, galvenokārt, tie, kas strādā ar bērniem no 5 gadu vecuma. Visiem skolotājiem ir pieejami VISC (Valsts izglītības satura centrs) organizētie digitālie kursi. Šajā mācību gadā DPIP turpinās veikt monitoringu ar mērķi noskaidrot skolotāju un iestāžu administrācijas vajadzības kompetences pilnveidošanai, īstenojot lietpratības pieeju mācību procesā, un nodrošināt nepieciešamo atbalstu.
Sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamentu vairākās skolās un PII notiek būvdarbu realizācija mācību procesa un bērnu drošības nodrošināšanai, teritoriju labiekārtošana, video novērošanu ierīkošana, PII aprīkošana ar kodu atslēgām u.c. Tika realizēta virkne ārpuskārtas (avārijas) remontdarbu ēkās. Ārkārtas remonti izglītības iestādēs galvenokārt bija saistīti ar avārijas seku likvidēšanu, jo izglītības iestāžu ēkas un tajās iebūvētie inženiertīkli ir fiziski novecojuši un tiem ir nepieciešama atjaunošanas darbu izpilde.
BJC “Jaunība” ir interešu izglītības iestāde, kas piedāvā lielu klāstu programmu, mācību procesu realizē Tautas ielā 7 un Jaunās Forštadtes mikrorajona BJC “Jaunība” filiālē “Sudraba avoti”, Stāvā ielā 23. Iestādes struktūrā jau vairākus gadus darbojas mikrorajonu bērnu klubi, kas ir pieejami mikrorajona bērniem un jauniešiem, tādēļ interešu izglītības programmas ir arī pieejamas pilsētas mikrorajonu 7 bērnu klubos. Daugavpils BJC “Jaunība” apmeklē bērni un jaunieši no 3 līdz 25 gadiem. BJC “Jaunība” piedāvā 5 veidu interešu izglītības programmas dažādās jomās: kultūrizglītība, tehniskā jaunrade, sports, vides interešu izglītība un citas izglītojošās programmas pirmsskolas vecuma bērniem un jauniešiem pilsētas mikrorajonu bērnu klubos. Šajā mācību gadā darbs turpināsies pie dziesmu un deju svētku repertuāra apguves koriem un mūsdienu deju kolektīviem. Tautas deju kolektīvi svētku repertuāru ir apguvuši, gaida fināla rezultātus. Skolās darbojas skolēnu pašpārvaldes, dažādas interešu grupas, jaunsargi, debašu klubi un jaunatnes informatīvie līdzekļi – skolas avīzes, žurnālistikas pulciņi, literārās jaunrades un svešvalodu pulciņi, kā arī skolas muzeji. Jaunā BJC struktūrvienība „Daugavpils Inovāciju centrs” šajā mācību gadā piedāvā Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu skolēniem un skolotājiem centra apmeklējumu un bezmaksas izglītojošas nodarbības.
DPIP ziņojumā par Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu gatavību 2020./2021.mācību gadam tika ietverts arī „Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu attīstības stratēģija 2018.-2025.gadam” izpildes detalizēts pārskats, kā arī izaicinājumi 2020./2021.mācību gadam. Kā galvenie izaicinājumi minēti: izglītības procesa nodrošināšana COVID-19 apstākļos, atbilstoši MK noteikumiem Nr.360, SPKC un IZM rekomendācijām; jaunu PII grupu ar latviešu mācību valodu atvēršana; pārejas uz mācībām latviešu valodā nodrošināšana atbilstoši licencētajām izglītības programmām; jaunā mācību satura ieviešanas uzsākšana skolās 1., 4., 7. un 10.klasēs; vietējās sabiedrības iesaistīšana jaunā mācību satura ieviešanā; gatavošanās un piedalīšanās XII Latvijas skolēnu dziesmu un deju svētkos u.c.
Ziņojumā tika minētas arī 2020./2021.mācību gada metodiskā darba prioritātes: skolotāju kompetences pilnveidošana un sadarbības veicināšana jaunā mācību satura plānošanā un īstenošanā; izglītības iestāžu vadības un pedagogu kompetences paaugstināšana iestādes darba pašvērtējuma procesa organizēšanā un pašnovērtējuma ziņojuma izstrādāšanā. Tika minēts arī par tuvākajiem izglītojamo drošību veicinošiem un administratīvā un metodiskā darba pasākumiem.

Informāciju apkopoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Ilona Bohāne