Skolu ziņas: Darba vērošana Bergamo mākslas vidusskolā

06.12.2018.

2018.gada 20. - 24.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola” skolotājas Dace Abricka un Dita Kiceja-Slavicka Erasmus + projekta „PIKC - Profesija, Izglītība, Kvalitāte, Caurvijas” (2018-1-LV01-KA101-046762) ietvaros devās darba vērošanas praksē uz Scuola d’Arte Applicata Andrea Fantoniskolu Bergamo (Itālija).
   Darba vērošanas prakses galvenais mērķis bija vērot, kā vispārizglītojošo priekšmetu apguve un saturs sasaucas ar mākslas apguvi, kā tiek īstenots caurviju princips - tēmas apguve vairākos mācību priekšmetos.
   Skolotājas tika viesmīlīgi uzņemtas un iepazīstinātas ar Bergamo mākslas skolas darbību, produktīvi pavadīja laiku, vērojot Itālijas kolēģu darba metodes, stundu plānošanu, stundu gaitu un darbu ar problemātiskiem audzēkņiem. Darba vērošanas laikā tika gūti jauni iespaidi un radošas idejas tam, kā var pilnveidot mācību procesu un dažādot stundu gaitu. Ļoti interesanti bija vērot, kā mācību procesā harmoniski iekļaujas audzēkņi ar īpašām vajadzībām, šo audzēkņu komunikāciju ar pedagogiem (skolotājs, skolotāja asistents) un vienaudžiem. Mācību programmas interjera un reklāmas dizaina izglītības programmās Bergamo skolā ir veidotas savādāk nekā PIKC „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola”Saulesskola””, ļoti liels akcents tiek likts uz starppriekšmetu saikni, integrāciju. Tā bija vērtīga pieredze, ko var pārņemt un integrēt mūsu izglītības iestādē.
   Vēl viens svarīgs atzinums, ko skolotājas guva šī brauciena laikā ir tas, ka PIKC „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” un izglītības līmenis kopumā pilnīgi noteikti ir konkurētspējīgs Eiropā.

   PIKC „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” Erasmus+ programmas īstenoto projektu „PIKC -Profesija, Izglītība, Kvalitāte, Caurvijas”( 2018-1-LV01-KA101-046762) līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.

Informāciju sagatavoja
Dace Abricka, Dita Kiceja-Slavicka,
PIKC „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas
„Saules skola”” skolotājas