Skolu ziņas: Daugavpils 10.vidusskolas darba konference “Maini sevi, domā plašāk!”

12.02.2020.

Š.g. 10.februārī Daugavpils 10.vidusskolas darba konferencē “Maini sevi, domā plašāk!” Erasmus+ KA1 un Erasmus+ KA2 projektu dalībnieki stāstīja par jaunapgūtajām kompetencēm mācību mobilitātēs un dalījās ar to pielietošanas iespējām mācību procesā.  
Bioloģijas un angļu valodas skolotāji pastāstīja par dalību mācību mobilitātē “Radošuma un inovācijas integrēšana mācīšanā” Barselonā, Spānijā, laika posmā no 2019.gada 7. līdz 12.oktobrim. Kursa laikā tika iegūtas kompetences radošo metožu pielietošanā, novatorisku risinājumu atrašanai un pielietošanai klasē, kā arī gūta praktiska pieredze saistībā ar kritisko un radošo domāšanu. Apmācības programmas gaitā tika apgūtas pamatkompetences: mācību spēles, viktorīnas (IKT, quizzes); radošā domāšana un kartēšana; vizuālās domāšanas stratēģija;  augsta līmeņa prasmes “High–order skills”; kompleksā vērtēšana: “Teacher–, peer– and auto–assessment”. Kursa laikā apgūtās zināšanas tika pielietotas praksē: tiešsaistes rīki izmantoti stundas sagatavošanai un efektīvas prezentācijas izveidošanai. Tika novadīta stunda pamatskolas programmas skolēniem, kuru uzdevums bija fotosintezēt objektus, izkrāsojot attēlus un risinot uzdevumus.
Angļu valodas skolotāja pastāstīja par dalību mācību mobilitātē: “Vērtēšana mācīšanās veicināšanai” Borgarnēs, Islandē, no 2019.gada 30.novembra līdz 7.dcembrim.  Kursa laikā tika apgūtas inovatīvas metodikas:  “We walk our talk” – “mēs darām to, par ko runājām”. Kooperatīvā mācīšanās, kad skolēni strādā kopā, lai sasniegtu kopīgus mērķus, kas ir grūti sasniedzami, strādājot individuāli vai konkurējot. Kursa laikā projekta dalībniece apguva “Assessment of/for learning” 5 principus, kas ir: efektīva atgriezeniskā saite; skolēnu aktīva iesaistīšanās viņu pašu mācīšanās procesā; mācīšanas pielāgošana atkarībā no vērtēšanas rezultātiem; skolēnu prasme novērtēt sevi un prasme uzlabot savu sniegumu. Kursa rezultātā – secinājums: no vērtēšanas nav jābaidās, jo tā ir mācību procesa daļa. Jaunapgūtās kompetences skolotāja pielieto darbā ar skolēniem projektā “Pumpurs”, skolēnu zemu sasniegumu un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršanai.
Ģeogrāfijas skolotāja/projekta koordinatore pastāstīja par dalību mācību mobilitātē: “Eiropas projektu vadība”, kas notika Florencē, Itālijā,  2019.gada 7.–12.oktobrī. Kurss bija paredzēts Erasmus+ KA1 un Erasmus+ KA2 projektu koordinatoriem. Pēc tā radās iespēja pielietot praksē apmācību seminārā iegūtās zināšanas, prasmes pārvaldīt projektu tā, lai sasniegtu cerētos projekta rezultātus, nodrošināt efektīvu projektu pārvaldību. Tika izveidota “Ganta” diagramma produktīvākam darbam. Strādājot grupās, tika izstrādāts reāls projekts, ieskaitot pieteikuma veidlapu, budžetu, starptautisko partnerību utt., un izveidota efektīva prezentācija. Iegūto zināšanu praktiskais pielietojums ir saistīts ar Erasmus+ KA1 un Erasmus+ KA2 pārvaldību, veiksmīgu to realizāciju un jaunu projektu rakstīšanu.
Sākumskolas skolotāja apguva vienas nedēļas kursu: “Planšetdatori un viedtālruņi: mobilo ierīču kā mācību līdzekļu izmantošana”, Barselonā, Spānijā, 2019.gada 7.-11.oktobrī. Kursa laikā tika apgūtas IT tehnoloģijas, kas ļaus uzlabot mācīšanās rezultātus. Kursa programma paredzēja integrēt planšetdatorus un mobilos telefonus kā skolotāja instrumentu mācību procesā. Šī apmācības kursa laikā dalībnieki ieguva jaunas idejas, kā tehnoloģijas iekļaut mācību stundās. Jaunapgūtās kompetences tika izmēģinātas praktiski, lietojot programmatūru, platformas un lietotnes saziņai, grupu vadīšanai un sadarbības veicināšanai, piemēram, https://www.creativoquiz.com/;  https://quizizz.com/; https://bookcreator.com/;  https://lyricstraining.com/; https://edpuzzle.com/;  www.symbaloo.com/. 
Divas angļu valodas skolotājas apguva kursu: “Mācīšana 21.gadsimta skolā” Portugālē (Madeirā) no 2019.gada 27.oktobra līdz 3.novembrim. Kursa laikā tika apgūtas inovatīvas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, iegūtas zināšanas par starpdisciplinārajiem instrumentiem, uzlabotas zināšanas par starpkultūru komunikācijas kultūras prasmēm. Praktisks kompetenču pielietojums ļauj ieviest kompetenču pieeju mācību procesā, nodrošināt starppriekšmetu saites (tai skaitā CLIL stundu realizāciju), kā arī attīstīt skolēnu intelektuālās spējas un sagatavot viņus praktiskajai dzīvei; pielietot eTwinning Eiropas skolu kopienas platformu un “STEM to STEAM” tehnoloģijas.
Skolas direktore pastāstīja par projektu: “Efektīva izglītība – labāka nākotne” “Skuteczna edukacja,  lepsza przyszłość”  līg. Nr.2017-1-PL01-KA219-038608_5.  Projektā sasniegtie mērķi  ir ļoti dažādi – gan iepriekš noformulēti un nosprausti, gan pilnīgi jauni. Projekta gaitā efektīvāka un pievilcīgāka tika padarīta svešvalodu mācīšanās; jaunu tehnoloģiju izmantošana, lai palīdzētu mācīt un mācīties; uzņēmējdarbības spēju veicināšana;  paaugstināta skolēnu motivācija mācīties; efektīvi izmantotas jaunās tehnoloģijas, lai uzlabotu skolēnu valodu prasmes; palielināta motivācija meklēt darbu (nākotnē, pēc skolas beigšanas);  paaugstināta skolēnu pašapziņa; attīstītas starpkultūru kompetences, kas balstās uz pieņemšanu, atvērtību un toleranci; sekmēta stereotipu pārvarēšana; iepazīta uzņemošās valsts vēsture, kultūra un valoda; prezentācijas prasmju uzlabošana;  palielināta skolēnu patstāvība.
Darba konferences nobeigumā esošie un potenciālie mācību mobilitāšu dalībnieki diskutēja par Erasmus+ KA1 un Erasmus+ KA2 aktualitātēm, par kursu meklēšanas platformu praktisko lietojumu School Education Gateway, apsprieda projektos iegūtos rezultātus un iespējas, kas ļauj skolotājiem atklāt jaunas perspektīvas, attīstīt savu karjeru, mainīt sevi un padarīt dzīvi  piepildītāku, nodrošināt gudru, ilgtspējīgu un integrējošu skolas izaugsmi – uz zināšanām un inovācijām balstītu attīstību.
Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 10.vidusskolas
Erasmus+KA1 projektu koordinatore
Olga Kovaļova