Turpinās projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalsta pasākumu īstenošana

04.12.2017. 

Lai sniegtu atbalstu jauniešiem nākotnes karjeras izvēlē, Daugavpils pašvaldībā tiek turpināts īstenot Eiropas Sociālā fonda ( ESF) atbalstīto projektu NR. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. 
2017./2018.mācību gadā, tāpat kā iepriekš, projektā iesaistītas desmit Daugavpils vispārizglītojošās izglītības iestādes, kurās kopskaitā darbu turpina divdesmit pedagogi karjeras konsultanti. Lai sekmīgi īstenotu un sasniegtu projektā izvirzītos mērķus, ir izstrādāts Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2017./2018.mācību gadam, kurā šogad ieplānoti vairāk nekā 25 pasākumi, kuros varēs iesaistīties kā izmēģinājumskolu skolēni, tā arī projektā neiesaistīto skolu skolēni. Daugavpils vispārizglītojošo skolu skolēniem būs iespēja piedalīties dažādu profesionālo jomu darbnīcās un vērot meistarklases, tikties un diskutēt ar dažādu profesiju pārstāvjiem, piedalīties izglītojošās nodarbībās, iepazīstot un izzinot dažādas tautsaimniecības nozares, pašiem līdzdarbojoties, gūt iemaņas un pieredzi kādā no profesijām vai amatiem. Sadarbībā ar augstākās un profesionālās izglītības iestādēm būs iespējams izzināt izglītības iespējas gan pilsētā, gan valstī, kā arī veikt pašizpēti un profesionālo piemērotību.
Veidojot plānu paredzēts, ka tiks iesaistīti dažādi sadarbības partneri – gan profesionālās un augstākās izglītības iestādes, gan darba devēji, gan valsts un pašvaldības uzņēmumi, pilsētas kultūras iestādes un dažādas biedrības.
Atskatoties uz 2016./2017.mācību gadā paveikto, no aprīļa līdz augustam tika īstenoti 14 pilsētas karjeras atbalsta pasākumi, kuros iesaistīto dalībnieku skaits ir vairāk nekā 900 skolēnu no 1. līdz 12.klasei kā no projekta dalībskolām, tā arī no projektā neiesaistītajām izglītības iestādēm.
Izvērtējot gan iepriekšējā mācību gadā, gan jau šajā mācību gadā organizētos pasākumus, no skolēniem ir saņemtas pozitīvas atsauksmes, minot jaunu zināšanu, prasmju un arī pieredzes gūšanu. Īpaši skolēnus uzrunājušas tikšanās un diskusijas ar dažādiem profesiju pārstāvjiem, kuros ir bijusi iespēja tikties gan ar sabiedrībā zināmiem aktieriem, sportistiem, mūziķiem, žurnālistiem, māksliniekiem, autoriem, blogeriem, gan arī iepazīstot mazāk zināmu profesiju pārstāvjus – dakteri klaunu, ortopēdu, bārddzini, reklāmas tekstu autoru jeb kopiraiteru, dizaineri u.c.
Ražīgs darbs turpinās visās projektā iesaistītajās skolās, jo pedagogi karjeras konsultanti savās iestādēs jau organizējuši gan Karjeras nedēļu ar dažādiem pasākumiem – zīmējumu izstādēm, konkursiem, tematiskajām audzināšanas stundām, mācību ekskursijām un pasākumiem vecākiem, gan arī citas aktivitātes karjeras izglītības jomā.

Aktivitātes tiks īstenotas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
projekta koordinatore Daugavpils pilsētā
Santa Čeirāne
t.29196866
santa.ceirane@ip.daugavpils.lv