Vēro, pēti, eksperimentē!

21.05.2018.

Š.g. 17.maijā Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādē notika pieredzes apmaiņas pasākums „Bērna pētnieciskā darbība pieaugušo radītajā vidē caur kustību aktivitātēm”.
Šajā mācību gadā viens no metodiskā darba virzieniem mūsu iestādē ir bērnu pētnieciskās darbības organizēšana, atbilstošas vides veidošana, kas veicina bērnu pētniecisko darbību, caurviju prasmju attīstību, bērnu kustību aktivitāti. Šis metodiskais darbs tieši saistīts ar kompetenču pieejas ieviešanu pirmsskolas izglītības iestādē un pāreju uz jaunu mācību saturu.
Bērni pirmsskolas vecumā ir ļoti zinātkāri, viņi meklē un atklāj cēloņsakarības, uzdod daudz jautājumu. Tas nozīmē, ka bērniem jau piemīt pētnieciskās prasmes, kuras vēl ir jāpilnveido un jāattīsta. Daudzveidīgas darbības ar vides objektiem attīsta kognitīvās un caurviju prasmes. Tas motivē darboties un būt aktīviem, veicina pamatkustību attīstību. Caur patstāvīgu un ar pieaugušo palīdzību organizētu darbību bērni nonāk pie jaunām zināšanām un prasmēm.
Iestādes pedagogi iepazīstināja citu iestāžu pārstāvjus ar izveidotajiem vides objektiem, to izmantošanas iespējām, piedāvāja iejusties bērnu lomā un izpētīt dažus objektus. 2 – 3 gadus vecajiem bērniem tika izveidots pētnieciskais centrs „Viszinītis”, kurā bērni var vērot un pētīt ripināšanas procesu, svērt, salīdzināt dažādus priekšmetus, vērot ūdens tecēšanas procesu, pētīt priekšmetu atspulgu dažādu krāsu spoguļos u.c. Vecākie bērni rotaļu laukumiņos var darboties ar pētnieciskās vides objektiem: svari, stūrītis „Kukaiņu dzīve”, stendi radošai gleznošanai un krāsu jaukšanai, objekti ūdens pētīšanai un filtrēšanai, „Ūdens raķete”, „Magnētu pavēlnieks”, objekti skaņu rašanas procesa pētīšanai, saules pulkstenis u.c. Nepieciešams atzīmēt, ka visus objektus izveidoja iestādes pedagogi un tehniskie darbinieki, strādājot vienā komandā.
Pasākuma laikā sagatavošanas grupas bērni plānoja, ko un kā var izmērīt, piedāvāja savas idejas mērīšanai (ar plaukstu, ar soļiem utt.). Pēc tam pētīja savu ķermeni, izmērot augumu, svaru, pulsu, pašiem izvēloties dažādas ierīces (svarus, mērlenti, mobilo aplikāciju telefonā pulsa mērīšanai) un vērojot, kā fiziskā aktivitāte ietekmē sirds darbību un organismu kopumā. Nodarbības beigās kopā ar ciemiņiem ar mērratu izmērījām „Draudzības loka” garumu.
Pirmsskolas izglītības skolotāja O.Ivanova pastāstīja par APU programmas realizēšanu mūsu iestādē, par pozitīvas uzvedības noteikumu ievērošanas svarīgumu, demonstrēja izstrādātus plakātus ar noteikumiem, kuri izvietoti ne tikai iestādes telpās, bet arī rotaļlaukumos.
Ceram, ka mūsu pedagogi un viesi ieguva jaunas idejas un ierosmes turpmākajam darbam, pārejot uz jaunu mācību saturu un mācīšanas pieeju.

Informāciju sagatavoja:
Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādes
vadītāja vietniece
Jeļena Gorina