Tuvojas 2020./2021. mācību gada noslēgums Daugavpils pilsētas skolās

18.05.2021.

Tuvojas mācību gada noslēgums, kurš šogad ir daudz savādāks, nekā tradicionāli pierastais. Šī mācību gada visu otro semestri mācības vispārizglītojošajās izglītības iestādēs notika attālināti (izņemot Daugavpils Stropu pamatskolu-attīstības centru) pēc izglītības iestāžu izstrādātajiem mācību plāniem un Valsts izglītības satura centra vadlīnijām par attālināto mācību organizēšanu. Mācību gada noslēgums un ar to saistītās iespējas ir atšķirīgas dažādu vecumposmu skolēniem.

1.-8. un 10.-11. klases skolēni mācās līdz 31. maijam. Mācības joprojām notiks attālināti, lai gan skolām ir iespēja līdz 10 cilvēkiem piedāvāt āra nodarbības klātienē. Ja skolēniem šis mācību gads sagādāja īpašas grūtības un ir saņemti zemi vērtējumi (vērtējums ir zemāks par 4 ballēm) vai gada vērtējums nav saņemts kādā mācību priekšmetā vai priekšmetos, tad skola piedāvā papildu mācību pasākumus. Papildu mācību pasākumu ilgums nepārsniedz trīs nedēļas. Rezultātā skolēniem ir iespēja uzlabot savas zināšanas un saņemt augstāku vērtējumu. Vēlamies piebilst, ka 10.-11. klašu skolēniem šāda iespēja šogad ir dota pirmo reizi, jo parasti nesekmīgie vidusskolēni tiek atskaitīti no skolas bez jebkādām papildus iespējām.

Skolās 2020./2021. mācību gada nogalē 9. klašu skolēniem ir atcelti valsts pārbaudes darbi (noslēguma eksāmeni), bet to vietā skolēniem tika piedāvāts aprīlī rakstīt diagnosticējošos darbus latviešu valodā, matemātikā, svešvalodā un dabaszinībās. Diagnosticējošo darbu rezultāti neietekmēs izglītojamo gada vērtējumus, bet tas ir pamats konstatēt, kādi uzlabojumi mācībās vēl nepieciešami, jo skolēni mācās līdz 31. maijam. Savukārt, skolās, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, 9. klases skolēni, kuri vēlas, varēja pieteikties kārtot izvēles eksāmenu „Latviešu valoda mazākumtautību izglītības programmās”, kurš notiks 19.-20. maijā. Daugavpils skolās šādu iespēju izmantos 27 skolēni. Tiem skolēniem, kuri kārtos centralizēto eksāmenu, sertifikāti tiks izsniegti 11. jūnijā.

9. klases absolventiem ir arī jāpieņem lēmums par savu turpmāko izglītību. Daudzi skolēni noteikti izvēlēsies iegūt vidējo izglītību Daugavpils vidusskolās. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājaslapā (https://izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Normativie_dokumenti/Uznemsana_10klase/210408_Uznemsana_10kl_2021-22.pdf), kā arī skolu mājaslapās ir publicēti Uzņemšanas noteikumi skolēnu uzņemšanai formālās izglītības programmās pamata (7. klase Daugavpils Valsts ģimnāzijā) un vidējās izglītības pakāpē (10. klasēs). Svarīgi ir zināt, ka skolēniem ir jāsazinās ar izvēlēto skolu par iestājpārbaudījumu datumu un tā norises vietu – klātienē vai attālināti. Ja iestājpārbaudījumi norisināsies klātienē (ne vairāk kā 10 personām vienā telpā), tad norises telpā un ārpus tās klātesošie lieto mutes un deguna aizsegus un ievēro divu metru distanci. Lai piedalītos iestājpārbaudījumu norisē klātienē, personām pēdējo 72 stundu laikā pirms iestājpārbaudījuma ir jāveic valsts apmaksāts Covid-19 tests un tam ir jābūt negatīvam (skolēniem ir nepieciešams savlaicīgi sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi par testa veikšanu).

12. klašu audzēkņiem ir sācies eksāmenu laiks. Eksāmenu sesija notiek klātienē, ievērojot visas epidemioloģiskās prasības, gan skolēniem, gan skolotājiem uzrādot Covid-19 negatīvu testu. Valsts pārbaudes darbi 12. klasēs sākās 11. maijā ar svešvalodas eksāmenu. Pavisam šajā gadā 12. klašu skolēniem jākārto 3 obligātie eksāmeni: latviešu valoda, svešvaloda un matemātika. Citus valsts pārbaudes darbus skolēni var kārtot pēc nepieciešamības, ja tie ir svarīgi viņu nākotnes izglītības turpināšanai. Izglītības iestādes var rīkot klātienes konsultācijas valsts pārbaudes darbu priekšmetos, ievērojot visus noteiktos drošības pasākumus. Ja skolēni attaisnojošu iemeslu dēļ, tai skaitā pozitīvs Covid-19 tests, nevar piedalīties pārbaudes darbā, tad varēs kārtot eksāmenus valsts pārbaudes darbu grafikā norādītajos papildtermiņos apvienotajā eksāmenā Daugavpils pilsētas skolās. Centralizēto eksāmenu sertifikātus absolventi varēs saņemt no 30. jūnija, bet tie skolēni, kuri kārtos eksāmenu papildtermiņā, – no 6. jūlija.
Izglītības dokumentu izsniegšana skolās notiks, ievērojot uz to laiku spēkā esošos epidemioloģiskās drošības noteikumus.

Mācību gada beigās parasti skolēni skolu bibliotēkās nodod mācību grāmatas, arī šogad tas notiks. Skolēni varēs nodot gan izsniegtās mācību grāmatas, gan digitālos mācību rīkus (datorus, viedierīces, tālruņus u.c.), saskaņā ar skolu izveidoto grafiku.

Šis mācību gads prasīja no katra skolēna, katras ģimenes, katra pedagoga daudz vairāk darba, pacietības, sapratnes un iejūtības nekā parasti. Ilgstošais attālināto mācību laiks atklāja arī to, ka mūsu dzīvē īpaša vieta ir saskarsmei, komunikācijai – skolotāja tiešais atbalsts, klasesbiedru klātbūtne –, kam parastos apstākļos nebijām pievērsuši uzmanību. Šis gads ļāva saprast, ka skola ir tā vieta, kur iespējams apgūt zināšanas ne tikai klātienē, bet arī attālināti, kurš ļāva izvērtēt, cik nozīmīga ir draudzība, attiecības un atbalsts rokas stiepiena attālumā, kur vieglāk izaugt.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde