Publiskie pakalpojumi

Ģimenes mediācija

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, sākot ar 2018. gada 07. jūliju, piedāvā jaunu maksas pakalpojumu – ģimenes mediācija.

Mediācija ir brīvprātīgs process, kurā konfliktējošās puses ar neitrālas trešās personas palīdzību pašas mēģina atrast konstruktīvu konflikta risinājumu.

Mediācijas pakalpojumus var  izmantot šķiršanās procesā vai pēc tā, risinot saskarsmes, audzināšanas, bērnu aprūpes un izglītības jautājumus, palīdzot risināt bērnu- vecāku,  vecāku- vecvecāku attiecības.

Pakalpojumu sniegs Izglītības pārvaldes psiholoģe Linda Vingre.

Viena mediācijas sesija (apt.1,5 stunda) izmaksās visām iesaistītām pusēm kopā 18.95 EUR.

Pieteikšanās pa tālruni +37129768051 darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00.

Daugavpils pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija

Pamatojoties uz iesniegtajiem pedagoģiski psiholoģiskās un medicīniskās izpētes materiāliem, sniedz atzinumu par iespēju izglītojamajiem turpināt izglītību atbilstoši vispārējās pirmsskolas vai pamatizglītības programmai no 1.līdz 4. klasei, jebkurai speciālās pirmsskolas izglītības programmai, speciālās pamatizglītības programmai izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, garīgas veselības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem vai valodas traucējumiem no 1. līdz 4.klasei. Iesaka ilgstoši slimojošiem skolēniem no 1.līdz 12. klasei mācību organizēšanu dzīvesvietā

Profesionālās, interešu, karjeras un pieaugušo izglītības koordinēšana un veicināšana Daugavpils pilsētā

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas mērķi ir sekmēt sabiedrības izpratni un nodrošināt informācijas pieejamību profesionālās, interešu, karjeras un pieaugušo izglītības jomā, veicināt mūžizglītības pieejamības iespējas visiem iedzīvotājiem, kas ļautu veiksmīgāk pielāgoties jaunā laikmeta apstākļiem un sociālajām pārmaiņām.

Pedagoga - karjeras konsultanta pakalpojumi 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas pedagogs - karjeras konsultants sniedz skolēniem un vecākiem individuālās konsultācijas par izglītības iespējām Latvijā un ārpus tās un informācija par profesiju un darba pasauli, kā arī veic interešu, spēju un profesionālās piemērotības noteikšanu.

Bērnu reģistrācija uz vietu Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē

Elektroniskā bērnu reģistrācija uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē, pirmsskolas izglītības iestādes grupu komplektācija

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes psihologa konsultācijas vecākiem ar bērniem

Vecāki var saņemt gan individuālas konsultācijas, gan konsultācijas kopā ar bērniem, kā arī iegūt vecāku - bērnu attiecību diagnostiku.

Psihologa atzinumu sniegšana (Daugavpils pilsētas dome)

Atzinuma sniegšana pēc bāriņtiesas pieprasījuma vecāku šķiršanās gadījumā, vecāku domstarpību gadījumā, aizbildņa statusa piešķiršanas gadījumā

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana (Daugavpils pilsētas dome)

Lai saņemtu licenci, licences pieteicējs iesniedz iesniegumu Daugavpils pilsētas domes Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisijai